Розрахунково-графічні завдання – РГР

Шукаєте де замовити розрахунково-графічні завдання (РГР)?

Агентство “Студік” виконує на замовлення РГР

Розрахунково-графічні завдання - РГР

Розрахунково-графічні завдання – РГР є найважливішим інструментом, спрямованим на формування у студентів, які вивчають курс «Фізика», необхідних для майбутніх випускників компетенцій. Як засіб оцінювання вони дозволяють оцінити знання, вміння і рівень набутої компетентності.

Виконання студентами розрахунково-графічної роботи (РГР) сприяє найбільш глибокому засвоєнню всіх розділів курсу фізики. Найкращою оцінкою рівня освоєння матеріалу навчальної програми є вміння студента використовувати набуті теоретичні знання у вирішенні конкретних завдань. Рівень підготовки майбутнього фахівця залежить від здатності студента виконувати самостійно завдання різного рівня.

При виконанні РГР студенти отримують знання з фізики в процесі самостійної творчої роботи, поєднуючи вивчення фізики з прикладними можливостями математики та інформатики.

При цьому формується вміння визначити, описати і пояснити фізичні поняття, явища, процеси і величини.

Відповідно до вимог програми курсу, студенти набувають навички:

-проводити самостійний пошук необхідної інформації з використанням різних джерел (навчальних, довідкових та науково-популярних видань, ресурсів Інтернету);

-застосовувати математичний апарат для аналітичного рішення фізичних завдань;

– аналізувати, виконувати порівняльну оцінку і робити висновки за результатами роботи;

– використовувати в рішеннях і представленні результатів (у вигляді малюнків, схем, таблиць і графіків) основні програмні засоби.

При організації роботи необхідно дотримуватися таких вимог:

1. Виклад матеріалу з кожного завдання розрахунково-графічної роботи повинен здійснюватися в такій послідовності:

– теоретичне обґрунтування питання, що розглядається;

– математичні розрахунки;

– аналіз і підведення отриманих результатів, висновки.

2. Розрахункову частину роботи роблять за варіантами. Вибір варіанту здійснюється за кінцевою цифрою залікової книжки;

3. Всі дані зводять у таблиці;

4. Вихідні дані і результати розрахунків приводять із зазначенням одиниць виміру;

5. Розрахунки проводять з точністю до однієї десятої;

6. Об’єм  пояснювальної записки складає 30-50 сторінок рукописного тексту (або 15-25 сторінок комп’ютерного друку) формату А4;

7. Оформлення розрахунково-графічної роботи відбувається згідно з діючими правилами написання наукової, методичної та технічної документації (ДСТУ 3008-95 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

У висновках РГР ​​підводяться підсумки з усіх висвітлених питань, а також визначаються основні проблеми та шляхи їх можливого вирішення.

Мета розрахунково-графічної роботи – закріплення теоретичних знань з дисципліни, формування практичних навичок щодо визначення оптимального варіанту організації взаємодії.

Індивідуальним завданням для кожного студента є розрахунково-графічна робота – РГР.

Розрахунково-графічна робота (РГР) – це персональне дослідження студента. Виконуючи РГР, студент збагачує знання і вміння, засвоєні в період вивчення предмета, а саме: визначати мету, виділяти завдання, формулювати проблеми і знаходити способи їх вирішення.

Працюючи над РГР студент формує вміння та здібності, які будуть необхідні в майбутньому при вирішенні більш складних завдань (дипломна робота, дисертація, наукове дослідження і т.п.).

Студенти працюють над темою індивідуальної роботи під керівництвом викладача. Кожен студент отримує окремий варіант розрахунково-графічної контрольної роботи, яка містить по одному завданню з кожної теми. Всього РГР містить 12 практичних завдань з різних розділів програми.

Номер варіанта завдання РГР відповідає порядковому номеру студента у списку групи.

Наприклад, перший за списком студент виконує варіант №1, другий – варіант №2 і т. д. Виконання варіанту РГР, який не відповідає порядковому номеру студента в групі, не допускається.

Оцінка за самостійну (індивідуальну) роботу виставляється в кінці всіх практичних занять. Кількість балів, яку студент може отримати, коливається в межах від 0 до 12 балів, в залежності від обсягу і якості виконаної роботи. Ця оцінка враховується при визначенні остаточної оцінки за весь курс.

Метою написання РГР є:

– систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань і практичних умінь студента;

– набуття досвіду роботи з літературою та іншими джерелами інформації, вміння узагальнювати і аналізувати наукову інформацію, формувати власне ставлення до проблеми;

– вироблення вміння застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології для вирішення прикладних методичних завдань;

– розвиток навичок володіння спеціалізованим програмним забезпеченням;

– проведення детального аналізу результатів власних досліджень і формування змістовних висновків щодо якості отриманих результатів.

Розрахунково-графічні завдання – РГР представляються тільки в електронному вигляді. Файли з електронною версією та презентацією у форматі MS Office 2003 або MS Office 2007 подаються на USB флеш-диску.

Обсяг роботи – 10-15 сторінок тексту (з урахуванням списку джерел інформації і додатків).

До захисту розрахунково-графічної роботи готується презентація для трихвилинної доповіді-представлення роботи.

Існує два варіанти виконання розрахунково-графічної роботи:

– типова;

– пошукова.

У першому варіанті – завдання виконується за типовою методикою, що викладена в наданих Методичних вказівках.

Тему розрахунково-графічної роботи (РГР) визначає її керівник. При визначенні теми РГР можуть бути враховані побажання студента.

При визначенні теми студент повинен керуватися наданими Методичними вказівками, брати до уваги свої теоретичні знання і досвід, способи збору інформаційного матеріалу. Для студентів, які мають відмінну успішність, здібність до наукової роботи і виявляють ініціативність, можуть пропонуватися теми робіт з науково-дослідним або методичним нахилами.

Після визначення теми керівник РГР видає студенту завдання встановленого зразка.

Розпочинаючи виконання РГР, студент зобов’язаний засвоїти дані Методичні вказівки і обговорити з викладачем всі проблеми, які виникли.

Протягом семестру викладач проводить зустрічі-обговорення по виконанню РГР.

Студент повинен відвідувати на консультації. Під час яких викладач коригує роботу, називає кількість і глибину виконаного матеріалу.

З метою здійснення контролю за ходом виконання РГР встановлюються 4 поточні контрольні терміни, з моменту видачі викладачем завдання на практичну роботу.

Об’єм роботи над РГР для студентів становить 6-8 годин на тиждень протягом 8-10 тижнів. Після закінчення встановленого терміну РГР повинна бути повністю завершена, і надана керівнику для перевірки.

Розрахунково-графічні завдання – РГР виконуються студентом персонально, під час самостійної підготовки, за межами навчального розкладу. Студент несе особисту відповідальність за дотримання певного графіка роботи, якість і повноту розгляду питання, обґрунтованість прийнятих рішень, дотримання ДСТУ в оформленні, і за своєчасний захист РГР.

Виконана в повному обсязі РГР повинна мати:

– пояснювальну записку (ПЗ) в обсязі до 40 сторінок формату А4, включаючи ескізи, пояснювальні розрахунки та ілюстрації;

– додатки у вигляді графічного матеріалу, виконані на ПЕОМ з використанням графічних пакетів; 

Розрахунково-графічні завдання - РГР

– креслення технологічного оснащення на виготовлення обшивок та елементів силового набору носової секції фюзеляжу;

– креслення пристосувань для збору носової частини фюзеляжу.

За індивідуальною вказівкою керівника РГР перелік графічного матеріалу може бути змінений.

Механічне копіювання і (або) списування в пояснювальну записку текстів з навчальної, науково-технічної та льотно-технічної документації неприйнятні.

Отже, як бачимо розрахунково-графічна форма роботи є популярною на сьогоднішній день.

До речі, хочемо Вам нагадати, що фахівці нашого агентства можуть написати будь-які розрахунково-графічні завдання – РГР. Наші автори 24 години на добу готові надати вам допомогу. Для цього достатньо на сайті скористатися автоматизованою формою для замовлення робіт. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно і дешево.

Зробити замовлення

 

Допомога студентам в навчанні

Працюємо з усіма містами України: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Миколаїв, Одеса, Кропивницький, Полтава, Запоріжжя, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Житомир, Черкаси, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Луцьк.

ГРАФІК РОБОТИ
З 10-00 до 22-00 з ПН по ПТ,
З 10-00 до 16-00 СБ
Неділя – вихідний
А якщо серйозно – сайт працює до останнього відвідувача!!!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.