Prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie na zamówienie

Prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie na zamówienie
Prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie na zamówienie

Prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie na zamówienie

W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni.


Praca dyplomowa – dzieło, np. pisemna praca, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze poddanie procedurze recenzji, jest konieczne do zdobycia przez ucznia, studenta, słuchacza lub doktoranta dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni, a zarazem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Typowa praca dyplomowa ma formę pisemnego opracowania, liczącego od kilkunastu do kilkuset stron (zazwyczaj kilkadziesiąt) i jest sprawozdaniem z przeprowadzonych przez jej autora działań. Może ona mieć charakter czysto teoretyczny lub może zawierać opis wykonanych eksperymentów czy obserwacji z natury. Na kierunkach artystycznych i inżynierskich praca dyplomowa może mieć charakter projektu.

 

Formę redakcyjną prac dyplomowych w mniejszym lub większym stopniu precyzują lokalne przepisy poszczególnych szkół lub uczelni. Prace dyplomowe mają zwykle dość sformalizowaną strukturę. Składają się z wprowadzenia w temat, sformułowania celu, opisu sposobu realizacji celu oraz zakończenia. Kryteria oceny prac dyplomowych zwykle obejmują takie aspekty jak: doniosłość i ważność celu pracy, poprawność jego realizacji, trafność wniosków i spostrzeżeń, dobór i sposób wykorzystania jednostek piśmiennictwa, poprawność redakcji maszynopisu pracy.

 Prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie na zamówienie

Prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie na zamówienie

Rodzaje prac dyplomowych na zamówienie

Można wyróżnić następujące rodzaje prac dyplomowych na zamówienie:

  • praca licencjacka na zamówienie – pisana na koniec studiów I stopnia licencjackich bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Pozytywna recenzja pracy oraz zdanie egzaminu licencjackiego (dyplomowego) upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata.
  • praca inżynierska na zamówienie – pisana na koniec studiów I stopnia inżynierskich bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Pozytywna recenzja pracy oraz zdanie egzaminu inżynierskiego upoważnia do posługiwania się tytułem inżyniera.
  • praca magisterska – pisana na koniec studiów II stopnia lub magisterskich. Pozytywne recenzje pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego upoważnia do posługiwania się tytułem magistra. Wyjątki to kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz weterynaria – absolwenci studiów na tych kierunkach nie piszą prac magisterskich.
  • praca doktorska na zamówienie zwana również dysertacją lub rozprawą doktorską – wymagana do uzyskania stopnia naukowego doktora.
  • rozprawa habilitacyjna na zamówienie – będąca podstawą do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Prace dyplomowe realizowane na koniec studiów pierwszego lub drugiego stopnia pisane są pod kontrolą i z pomocą promotora (na niektórych uczelniach, np. na UJ, formalnie nazywanego „opiekunem pracy”). Praca doktorska jest wykonywana pod kierunkiem promotora lub pod kierunkiem zespołu składającego się z promotora i promotora pomocniczego. Rozprawa habilitacyjna jest dziełem samodzielnym.

 Prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie na zamówienie

Charakterystyczne cechy prac dyplomowych wykonywanych na koniec studiów pierwszego i drugiego stopnia zestawiono w tabeli

Praca licencjacka Praca inżynierska Praca magisterska
Umożliwia uzyskanie tytułu licencjata Umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera Umożliwia uzyskanie tytułu magistra
Polega na samodzielnym rozwiązaniu zadania w ramach jednej lub kilku dyscyplin naukowych zgodnych z kierunkiem studiów. Jej autor wykazuje się pogłębioną wiedzą oraz umiejętnością jej zastosowania w zakresie podjętego tematu. Dodatkowo wykazuje się biegłością poszukiwania i wykorzystania piśmiennictwa wspierającego cel pracy.
Autor powinien wykazać się przede wszystkim umiejętnością wykorzystania istniejącej wiedzy, może tworzyć nową wiedzę. Autor powinien wykazać się umiejętnością tworzenia nowej wiedzy oraz wykorzystania istniejącej wiedzy.
Autor wykorzystuje wiedzę z programu studiów, może wykraczać poza program studiów. Autor wykorzystuje wiedzę z programu studiów, jednak zwykle wykracza poza program studiów.
Rezultaty pracy mają charakter użytkowy, mogą mieć charakter poznawczy. Rezultaty pracy mają charakter poznawczy, mogą mieć charakter użytkowy.
Polega na zastosowaniu metod zawodowych do osiągnięcia celu pracy. Polega na zastosowaniu metod inżynierskich do osiągnięcia celu pracy. Polega na zastosowaniu metod naukowych do osiągnięcia celu pracy.
Zawiera przegląd literatury zawodowej dotyczącej podjętego tematu; może zawierać przegląd literatury naukowej. Zawiera przegląd literatury technicznej dotyczącej podjętego tematu; może zawierać przegląd literatury naukowej. Zawiera przegląd literatury naukowej dotyczącej podjętego tematu; może zawierać przegląd literatury zawodowej.
Jest wykonywana pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Rada Wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora (zwykle te same zasady dotyczą recenzentów prac dyplomowych).
Ma postać pisemnego monograficznego opracowania, podzielonego na rozdziały i podrozdziały. Pisana jest w formie sprawozdania z wykonanych zadań zmierzających do osiągnięcia sformułowanego celu. Jej autor wykazuje się kreatywnością, umiejętnością logicznego i obiektywnego prezentowania informacji
Ocena pracy obejmuje: ocenę merytoryczną (m.in. zgodność treści z tytułem, sposób sformułowania i uzasadnienia celu, dobór jednostek piśmiennictwa, sposób realizacji celu, jakość i przydatność wniosków końcowych) oraz ocenę formalną (m.in. poprawność językową i jakość redakcyjną maszynopisu pracy).
Ocena pracy polega na sporządzeniu dwóch recenzji, jednej przez opiekuna pracy, drugiej przez recenzenta.
Obrona pracy dyplomowej polega m.in. na przedstawieniu jej celu, sposobów jego realizacji oraz osiągniętych wyników. Może się wiązać z koniecznością odpowiedzi na pytania związane z jej tematem.

Obrona pracy dyplomowej poprzedzona jest zazwyczaj wystawieniem jej recenzji przez recenzenta. Sama obrona pracy to zazwyczaj egzamin ustny zakresem obejmujący materiał zawarty w pracy, lub poznany podczas nauki (zobacz też: rigorosum).

W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni. (studik.dp.ua)

Praca dyplomowa na zamówieni

Jedni mówią o 20, inni o 30 proc. — tyle prac licencjackich czy magisterskich jest pisanych na zamówienie lub po prostu kradzionych. W sieci aż roi się od propozycji pisania wszelkiego rodzaju prac. Jeszcze nigdy zdobycie wykształcenia nie było takie proste.

Praca dyplomowa na zamówieni

Praca dyplomowa na zamówieni

Szacunki są zatrważające: 20-30 proc. prac dyplomowych pochodzi z internetu! Ale wielu studentów nie rozpatruje tego zjawiska w kategoriach przestępstwa czy oszustwa. Twierdzą, że zakup pracy to często jedyny sposób zdobycia «papierka».

Wyborcza.pl podaje przykład ogłoszenia znalezionego w sieci: «Musisz napisać pracę, a brak ci czasu, pomysłu lub umiejętności? Posiadam wiedzę, zapał i doświadczenie, których potrzebujesz! Od wielu lat pomagam w pisaniu oryginalnych prac magisterskich, licencjackich i zaliczeniowych na 5 Z PLUSEM!». Takich ogłoszeń jest wiele. Dla niektórych pisanie prac dyplomowych to codzienne, nieźle płatne zajęcie. Jednak już nie tylko prywatne osoby, ukrywające się pod specjalnie wygenerowanymi adresami e-mailowymi, zarabiają na czarnym rynku prac dyplomowych. Pisanie prac to również sposób na zarabianie zarejestrowanych firm, które wcześniej skupują od studentów ich prace.

Według prof. Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ samo określenie «plagiat» nie tylko nie jest definiowane, ale nawet nie jest używane w aktach prawnych. Istnieje natomiast teoretycznie możliwość ukrócenia handlu pracami naukowymi zgodnie z treścią art. 115 ust. 1 Prawa Autorskiego, który stanowi: «Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech». Zdaniem Barty i Markiewicza zakupienia zamówionej pracy naukowej nie można rozpatrywać jako «przywłaszczania» cudzego autorstwa, gdyż nie nastąpiło ono wbrew woli twórcy. Spełniona zostaje jedynie przesłanka «wprowadzenia w błąd co do autorstwa». O wiele trudniejsze jest jednak pociągnięcie do odpowiedzialności karnej tych, którzy współpracują z firmami piszącymi prace. Należy za każdym razem wykazać «czyn zmierzający do wyłudzenia nieprawdy poprzez wprowadzanie w błąd», gdyż prawo nie zakazuje tego rodzaju działalności.

— Winny jest też polski system kształcenia — informuje anonimowy profesor. — Studenci mają niesamowite braki w kształceniu, bo żeby zdać maturę na 30 procent, wystarczy wykuć klucz, według którego rozwiązuje się zadania w części humanistycznej. Potem taki abiturient dostaje się na wyższą uczelnię, gdzie wymaga się tylko umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania spójnych wypowiedzi. Gdy po trzech latach przychodzi moment, że trzeba napisać pracę, jest bezradny… Zabrnęliśmy w wyścig szczurów.

Читайте также:

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.